2020 liepos 17 d. šaukiamas visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas


Informacija SB „Rugelis-3“ nariams

SB „Rugelis-3“ eilinis visuotinis ataskaitinis-rinkiminis narių susirinkimas

šaukiamas 2020 m. liepos 17 d. 18 val. pušynėlyje, įėjimas pro Kryžiokų sodų

10-oji g. 39, Vilnius.

Darbotvarkė:

1. Bendrijos Valdybos veiklos ataskaita už 2019 m. ir jos tvirtinimas.

2. Bendrijos 2019 m. finansinė atskaitomybė ir tvirtinimas.

3. Bendrijos Revizijos komisijos 2019 m. ataskaita ir tvirtinimas.

4. Bendrijos Valdybos nario atleidimas ir naujo valdybos nario rinkimai.

5. Infrastruktūros mokesčio naujiems savininkams panaikinimas ir stojamojo nario mokesčio tvirtinimas.

6. Mokesčio už Bendrijos dokumentų kopijas prašantiesiems tvirtinimas.

7. Bendrijos teritorijos ribų patikslinimas ir įregistravimas.

8. Bendrijos bendrojo naudojimo objektų aprašo tvirtinimas.

9. Adresų nuorodų lentelių Bendrijoje įrengimas.

10. Apmokėjimas už santechniko darbus prijungiant sodo vandenį sklypui Nr. 1026.

11. Piniginių lėšų rezervo didinimas.

12. Bendrijos 2020 m. pajamų-išlaidų plano tvirtinimas.

13. Bendrijos nario mokesčio dydžio ir mokesčio kitiems asmenims už 2020 m. tvirtinimas.

14. Datos, iki kada turi būti sumokėti Bendrijos mokesčiai, tvirtinimas.

15. Delspinigių už laiku nesumokėtus Bendrijos mokesčius tvirtinimas.

16. Kiti klausimai:

     a) Kvartalinio centralizuoto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklo įrengimo Bendrijoje perspektyvos.

     b) Pušynėlio sklypo išpirkimo Bendrijos poreikiams perspektyvos.

     c) Mikroautobuso maršruto perspektyvos.

     c) Č. Pavasario skolos Bendrijai svarstymas.

Su susirinkime svarstomais dokumentais galima susipažinti Bendrijoje, adresu

Kryžiokų sodų 8-oji g. 74, Vilnius, suderinus laiką su Bendrijos Valdybos pirmininku

tel. 8 633 80 380.

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas pagal tą pačią darbotvarkęvyks 2020 m. rugpjūčio 1 d. 11 val. toje pačioje vietoje.

SB „Rugelis-3“ Valdyba


Grįžti atgal